VJF Nieuwsbrief november 2011

Geplaatst 15 nov. 2011 05:46 door Judo Bierbeek
vjf header

Nieuwsbrief november 2011

Oproep tijdige hernieuwing van vergunningen

Daar de Vlaamse Judofederatie herhaaldelijk geconfronteerd wordt met vragen omtrent dringend afleveren van vergunningen die laattijdig werden betaald, durven wij hierbij nogmaals aandringen tot tijdige betaling.

Een vergunning is slechts geldig wanneer zij als geldig geregistreerd staat bij de Vlaamse Judofederatie.

Een bewijs van overschrijving wordt niet aanvaard. Registratie gebeurt pas na effectieve ontvangst van de betaling op de rekening VJF. De via de digitale ledenlijst te bekomen pdf-lijsten worden als geldig erkend voor aanmelding bij competitie en andere manifestaties. Men dient uitdrukkelijk rekening te houden met het feit dat leden pas als geldig vermeld staan op het moment dat de betaling op het secretariaat werd geregistreerd. Afhankelijk van de bankinstelling waarbij u bent aangesloten zal dit een tweetal werkdagen in beslag nemen.

Judoka's die deelnemen aan buitenlandse tornooien en waarvoor bijgevolg de pdf-lijst niet volstaat, dienen er rekening mee te houden dat de versturing van de vergunningskaarten slechts éénmaal per week (op woensdag) plaatsvindt. Afzonderlijke versturing kan voorzien worden doch hier zal een extra administratieve kost van €10 voor aangerekend worden, dit gelet op de extra verplaatsingstijd en -kosten van onze medewerker.

terug Terug naar boven

Betaalt jouw sportclub Sabam of billijke vergoeding?

Kom je als sportclub in contact met muziek (bv. er speelt muziek in het clubhuis of in de eigen cafetaria, er wordt muziek gebruikt tijdens matchen of om op te dansen), dan moet je rekening houden met de wetgeving op auteurs- en naburige rechten. Wanneer muziek publiek gebruikt wordt, dan moet er een vergoeding aan SABAM en/of de billijke vergoeding betaald worden.

SABAM, ofwel de vergoeding die je de auteurs van artistieke (muziek)werken moet betalen als je hun muziek publiek gebruikt, is een zeer bekende term. Billijke vergoeding daarentegen, is heel wat minder bekend. Billijke vergoeding is de vergoeding die de artiesten krijgen voor de uitvoering van hun werk. De auteur van een werk is niet noodzakelijk ook diegene die het werk uitvoert en vandaar dat de wetgever een onderscheid maakt tussen auteursrechten en naburige rechten (ter vergoeding van de uitvoerder).

Sommige clubs gebruiken slechts af en toe muziek, terwijl andere clubs bij iedere activiteit muziek gebruiken (denk aan dansclubs). Afhankelijk van de frequentie (en het doel) waarvoor je muziek gebruikt, zijn er verschillende aangiftes mogelijk. Ofwel kiest een sportclub voor een jaartarief, ofwel voor een occasioneel tarief.

Hou er ook rekening mee dat in veel gevallen enkel SABAM betalen niet volstaat. Ook billijke vergoeding zal verschuldigd zijn, tenzij er sprake is van live muziek. Tot op vandaag is er nog geen ééngemaakte aangifte, dus helaas moeten er nog twee verschillende aangiftes gedaan worden.

Heb je vragen over SABAM of billijke vergoeding, over de manier waarop de aangifte gedaan moet worden of over wat dit je zal kosten, bestel dan de Dynamo Project-brochure 'Je sportclub, daar zit muziek in!'.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Aanpassingen huishoudelijk reglement

Op 02/09/2011 werd hoofdstuk 1 van het huishoudelijk reglement aangepast.

Op 11/10/2011 volgde een aanpassing van artikel 4 van het huishoudelijk reglement.

De volledige versie van het vigerend huishoudelijk reglement is terug te vinden op onze website www.vjf.be.

terug Terug naar boven

Aanvraag eervolle onderscheidingen

Aanvraag eervolle onderscheidingen 2011 : aanvragen dienen overgemaakt te worden voor 15/12/2011

De Vlaamse Judofederatie verleent jaarlijks eervolle onderscheidingen.

Deze worden uitgereikt in januari op de algemene vergadering van de provincie waar de kandidaat vergunninghouder is of waaronder het lid-club ressorteert.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 15 december van het jaar waarin aan de vereiste criteria zijn voldaan op het VJF-secretariaat toe te komen.

De aanvraag gebeurt uitsluitend op het daartoe voorziene formulier. Per aanvraag dient een afzonderlijk aanvraagformulier ingevuld te worden.

De betrokkenen zullen begin januari uitgenodigd worden om hun onderscheiding af te halen op de voor hen in aanmerking komende provinciale algemene vergadering 2012.

 

 

terug Terug naar boven

Vraag van de maand : het boekjaar afsluiten in enkele stappen

Het eindejaar is in zicht. Voor de financieel verantwoordelijken onder ons breekt een drukke periode aan.

De Vlaamse Sportfederatie zet voor hen de belangrijkste stappen van de jaarafsluiting nog even op een rijtje.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Hoe ontvang jij nieuwe leden in de sportclub

Het begin van het nieuwe sportseizoen betekent steevast aansluiting  van nieuwe leden.

Het is goed dat een nieuw lid zich snel op zijn gemak voelt binnen uw club.

Hoe vang je deze nieuwe mensen op?

Het Dynamo Project ontwikkelde een onthaalbrochure voor sportclubs.

Meer info

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Wijziging BTW-plichtigheid sportclubs

Op 11 juli 2011 werd door het Hoofdbestuur van de Btw-Administratie een nieuwe beslissing in verband met de btw-plichtigheid van sportclubs gepubliceerd. De beslissing verduidelijkt in welke gevallen de organisatie van sportevenementen door een sportclub, als btw-plichtig dient te worden beschouwd.

Sportclubs kunnen een beroep doen op twee vrijstellingen uit het btw-wetboek.

Enerzijds is er de vrijstelling van artikel 44 §2,3° W. Btw voor de exploitatie van een sportinrichting als tegelijkertijd aan volgende drie voorwaarden is voldaan: (1) de aangeboden diensten moeten betrekking hebben op het beoefenen van de sport zelf en moeten verstrekt worden aan personen die er zelf actief aan sport komen doen (2) de diensten moeten verstrekt worden door een instelling die geen winstoogmerk heeft (3) de ontvangsten die worden verkregen uit die exploitatie moeten uitsluitend dienen om de kosten van die diensten te dekken. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is de sportclub vrijgesteld voor haar sportieve activiteiten. Daarnaast kan de sportclub wel nog btw-plichtig zijn voor btw-belaste activiteiten zoals sponsoring, drank- en materiaalverkoop, inkomgelden,...

Anderzijds is er de vrijstelling van artikel 44 §2, 12° W. Btw die hiermee samenhangt. Sportclubs die onder de vrijstelling van artikel 44 §2,3° W. Btw. vallen kunnen hier een beroep op doen, wanneer ze evenementen organiseren die louter dienen ter verkrijging van financiële steun en waarvan de inkomsten dienen om de kosten te dekken (vb. wafelverkoop, spaghetti-avond,...). Daarnaast moeten deze inkomsten een occasioneel karakter hebben.

De beslissing van 11 juli 2011 verduidelijkt deze occasionele activiteiten. In de beslissing is nu immers bepaald dat dit slechts om uitzonderlijke opbrengsten mag gaan en worden activiteiten die deel uitmaken van het doel van de instelling, uitgesloten van de vrijstelling. Dit is in de praktijk erg belangrijk, omdat veel sportclubs als doel (of een onderdeel ervan) vaak zullen stellen dat ze tornooien zullen organiseren. Is dit het geval, dan wordt dit tornooi dus als btw-plichtig beschouwd. Staat dit niet in de statuten, dan is het wel mogelijk dat het tornooi als een uitzonderlijke opbrengst wordt beschouwd, en is men mogelijks hiervoor niet btw-plichtig.

Deze beslissing is verduidelijkend, maar ook vernieuwend aangezien de rulingcommissie eerder een ander standpunt had ingenomen (waarbij een sporttornooi wel vrijgesteld werd van btw op basis van artikel 44 §2, 12° W. Btw.). Merk wel op dat het hier om een ruling ging, die in principe enkel bindend is voor dat specifieke geval, waar er nu sprake is van een beslissing die algemeen verbindend is.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Lancering E-vzw is een feit

Is jouw sportvereniging een vzw en klinkt het heen en weer rijden naar de griffie om op een correcte manier de statuten neer te leggen of aan te passen, je bekend in de oren? Dan hebben we goed nieuws!

Op 21 oktober werd de digitale toepassing voor het online oprichten van een vzw officieel bekend gemaakt. Door een samenwerking tussen de FOD Justitie en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, werd een applicatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om van achter je computer een vzw op te richten. De Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo Project konden deze zomer al deelnemen aan een eerste testfase.

De e-vzw applicatie zorgt ervoor dat je voor de oprichting van een vzw niet langer langs moet gaan bij de griffie om de statuten neer te leggen. Vanaf nu kan dit digitaal gebeuren en ontvang je meteen na de online registratie je ondernemingsnummer. Dit is een zeer goede zaak omdat de eenvormigheid binnen de Belgische griffies soms ver te zoeken was. Vul je alle velden correct in, dan ontvang je het ondernemingsnummer. Maak je een fout, dan wordt dit je meteen meegedeeld en kun je die onmiddellijk rechtzetten. De inhoud van de statuten wordt niet gecontroleerd, dus hiervoor is het nog steeds van belang om juridisch correct te werk te gaan, omdat de vzw zelf gehouden is om conform de vzw-wetgeving te handelen. Ten slotte gebeurt de betaling ook elektronisch, waardoor dit onmiddellijk bij de online aangifte kan gebeuren.

Kan jouw sportvereniging vandaag al online haar vzw oprichten?

Nee, want in een eerste fase worden enkel een aantal instanties (waaronder VSF en Dynamo Project) betrokken bij het nieuwe systeem. Vanaf februari 2012 zal iedere particulier zelf een oprichting van een vzw kunnen doen via de nieuwe applicatie. Er wordt gestart met de oprichtingsakten, maar op iets langere termijn moeten ook de statutenwijzigingen en aanpassingen in het bestuur online doorgegeven kunnen worden.

De lancering van de e-vzw is alleszins een goede zaak in het kader van de digitalisering van de FOD Justitie en het is alvast een eerste stap naar een e-griffie. De online neerlegging van de statuten komt sowieso de coherentie en eenvormigheid ten goede, wat voorheen niet steeds het geval was door de specifieke eisen die de verschillende griffies soms stelden. Daarnaast betekent de online neerlegging van de statuten een aanzienlijke werklastvermindering voor de griffies, wat zal resulteren in een lagere kostprijs voor de online neerlegging. Het systeem van papieren aangifte via aanvraagformulier 1 blijft alleszins nog een tijdje gelijklopend met de nieuwe applicatie e-vzw bestaan.

Wij houden je alvast op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen.

Bron : Vlaamse Sportfederatie

terug Terug naar boven

Mededeling planning trainingen voor de leeftijdsgroep U17/U20 en 20 tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zal de VJF in 2011 geen kerststage voorzien voor de leeftijdsgroep U17/U20 en 20. Tijdens de eerste week van de kerstvakantie zal de VJF wel twee trainingsdagen te Zele organiseren op 27/12 en 29/12. De trainingen zullen telkens doorgaan van 10.00u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 15.00u. Al de wedstrijdjudoka's U17/U20 en 20 zijn welkom tijdens deze trainingsdagen.

terug Terug naar boven

Kerststage judo 2011

Zin om je kerstvakantie in te vullen met een toffe en leerrijke judostage?

Schrijf je dan snel in voor de Fedes kerststage!

terug Terug naar boven

SDS 2e en 3e dan - 16/10/2011

Voor het examen van 2de dan waren er van de 11 ingeschreven kandidaten 9 op de afspraak. Alle aanwezige kandidaten slaagden voor het examen van 2de dan. Voor het examen van 3de dan waren er 6 kandidaten van de 7 ingeschreven kandidaten op post om het examen af te leggen. Slechts 3 kandidaten slaagden voor het examen van 3de dan. 2 kandidaten werden doorverwezen naar de herkansingen. 1 examen werd uitgesteld wegens kwetsuur.

Behaalden de graad van 2de dan:

De Buyst Lennert, Demoor Yves, Devriese Mariska, Hallaert Ruben, Philips Kenny, Philips Kevin, Stals Michel, Van Assel Brecht en Vandereyt Heidi

Behaalden de graad van 3de dan:

Baetslé Jean-Baptiste, Hoste Michiel en Van Leeuwen Philip

Proficiat aan alle geslaagden, hopelijk zien we jullie terug op de wedstrijdmat, voor een volgende graad, voor de technische en katatrainingen of in een cursus van de VTS.

terug Terug naar boven

Bijscholing leraars met Jean Sadouni - 11 december 2011

Datum: zondag 11 december 2011

Uurregeling:   09.00 uur tot 12.30 uur

09.00-10.30 h : praktijk sessie 1 %u201CKumikata%u201D met Jean Sadouni  (biomechanische benadering).
10.30-11.00 h : pauze
11.00-12.30 h : praktijk sessie 2 Vervolg %u201CKumikata%u201D met Jean  Sadouni
12.30-13.30 h : "mindmapping" met Luypaert Jean Marc.
Inschrijvingen:  Vanaf 08.30 uur

Deelnameprijs:  €20 (deelname vanaf initiator)

Plaats:    Centrale dojo, Lange Akker 10 te 9240 Zele

Opmerking:  Het filmen zal centraal vanuit de VJF gebeuren. Elke ingeschreven deelnemer ontvangt een GRATIS DVD van deze gevolgde bijscholing.

Meer info

terug Terug naar boven

Cursus initiator 2012

Info cursus initiator 2012

terug Terug naar boven

De Kim & Onotechniekposters en gedragscode beschikbaar!

De Kim en Ono techniekposters vanaf 5de kyu tot en met 1ste kyu poster gedragscodes zijn beschikbaar voor de jeugd.

De techniekposters zijn enkel beschikbaar voor de aangesloten clubs en aangesloten leden van de Vlaamse Judofederatie.

Meer info

terug Terug naar boven

Ethiasproject : Merci vrijwilligers

Ethias voert momenteel de actie %u201CDank u vrijwilligers%u201D.

Lees meer info in deze nieuwsbrief.

Hieronder vindt u websitebanners, mail signatuurbanners en een nieuwsbrief met de voor jullie bedoelde uitleg van de actie, dit in verschillende formaten.

Signatuur banner

WebsiteBanner 1/Websitebanner 2/Websitebanner 3/Websitebanner 4/Websitebanner5

Mercibanner

Nieuwsbriefbanner

Het succes van ons gezamenlijk project met Ethias hangt, zoals u kan vermoeden, samen met de mate van ruchtbaarheid die eraan wordt gegeven.

Wij durven alvast hopen op jullie medewerking.

 

 

 

 

terug Terug naar boven

Schooljudo 2011

Dit jaar startte de VJF met een pilootproject schooljudo in 2 regio%u2019s namelijk de regio Kempen en de regio Gent.

Na 3 initiatietrainingen op de verschillende scholen, vindt een apotheose plaats met een topsporter judo. Alle scholen verzamelen zich op deze dag en volgen een toffe leerrijke training gegeven door een topper binnen de judosport. Voor de Kempen was Jacques Catherine van de partij die de kinderen een keitoffe namiddag bezorgde op de judo-tatami op woensdag 26 oktober 2011. De apotheose te Gent vindt plaats op 22 november 2011 van 12u tot 14u plaats in de topsporthal onder leiding van Ilse Heylen.

De meewerkende scholen (directie en leerlingen) waren alvast laaiend enthousiast en staan al paraat om volgend jaar terug in te stappen in dit schoolproject.

Voor meer info betreffende het project klik hier.

Voor enkele sfeerbeelden klik hier.

Clubs die geïnteresseerd zijn om in te stappen in dit schoolproject volgend jaar 2012, kunnen nu reeds een seintje geven aan Silvia Buysens  silvia@vjf.be

De  geïnteresseerde clubs zullen uitgenodigd worden op een informatievergadering in het voorjaar 2012.

Silvia Buysens

 

 

 

 

 

 

 

terug Terug naar boven

Indeling Hyundai Cup 2011

Overzicht

Belangrijke info oktober 2011

terug Terug naar boven

Jeugdkampioenschappen 2012

Graag informeren wij u nu reeds over de inschrijvingen voor de jeugdkampioenschappen 2012. Ook volgend jaar zal de Nationale Loterij de jeugdwerking KBJB ondersteunen. Alle deelnemers aan de provinciale jeugdkampioenschappen zullen opnieuw een gratis naamembleem kunnen ontvangen. De provinciale kampioenschappen vinden al zeer vroeg in 2012 plaats. De bestelling en levering van de naamemblemen vergt toch enige tijd. Daarom vragen wij dat alle judoka's die een naamembleem wensen, ingeschreven zijn VOOR 21 december 2011!

Alle judoka's die zich later inschrijven, kunnen nog deelnemen indien zij zelf een naamembleem voorzien. Dit mag het IJF/EJU naamembleem zijn dat zij in 2011 ontvingen of aankochten. De VJF zorgt ervoor dat deze judoka's tijdig een kleefbaar loto-deel ontvangen.
De kleinere rode versie die de judoka's U15 in 2011 mochten ontvangen, blijven eveneens toegelaten.

Inschrijven  voor de provinciale jeugdkampioenschappen kan vanaf 20 november 2011.

terug Terug naar boven

Oproep kandidaten organisatie BK 2014-2015

Het BK 20 2011 is nog maar net afgelopen en de VJF kijkt reeds uit naar de volgende edities. 
De komende twee jaar is het BK in handen van de FFBJ en in 2014 en 2015 is het opnieuw aan de VJF om een succesvolle organisatie neer te zetten op zowel BK jeugd als BK 20.

Deze organisaties zijn steeds in samenwerking met een gemotiveerde judoclub die zich engageert om samen met de VJF de beste omstandigheden te creëren voor atleten, coaches en toeschouwers en telkens te streven naar een top judofeest.
Graag willen wij nu reeds een oproep doen naar clubs die zich kandidaat willen stellen om samen met de VJF het BK jeugd en het BK 20 te organiseren in 2014 en 2015.
U kan zich als club kandidaat stellen door een eerste gemotiveerd schrijven te mailen naar tom@vjf.be waarin u de troeven van uw club naar een dergelijke grote organisatie toe uit de doeken doet. De VJF zal de ingediende kandidaturen zeer goed overwegen en in een volgende stap een uitgebreid dossier opmaken met de pro´s en contra´s (in overleg met een beperkt aantal kandidaat clubs, op gebied van accommodatie, medewerkers, ... ) om zo te komen tot een definitieve toewijzing van de BK´s 2014 en 2015.

Heeft u als club interesse in het organiseren van een BK samen met de VJF, aarzel dan niet en stel u kandidaat !

terug Terug naar boven

Uitnodiging U11U13 KJC Aalst - 15/01/2012

Uitnodiging U11U13 KJC Aalst 15/01/2012

terug Terug naar boven

Comments